วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กฎหมายการขนส่งผู้โดยสารทางธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารทางธุรกิจ
ข้อ 3 (การขนส่งรถยนต์นั่งประเภทของธุรกิจ) ①ชนิดของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถดังต่อไปนี้

1. เส้นทาง (路線) ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสาร: ส่วนรถที่คุณต้องการที่จะเดินทางเป็นประจำ ("เส้นทาง" เรียกว่า) ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารที่กำหนดไว้

2. อำเภอ (區域) ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารธุรกิจได้รับการแต่งตั้งพื้นที่ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ธุรกิจ

②ข้อ 1, รายการที่ 1 และฉบับที่ 2 ผู้โดยสารรถมุ่งหน้าไปธุรกิจขนส่งสามารถแบ่งตามเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี
ข้อ 4 (ใบอนุญาต ฯลฯ ) ①รถผู้โดยสารที่ต้องการที่จะดำเนินธุรกิจการขนส่งโดยการสร้างแผนธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีที่ต้องการทำงานผู้โดยสารธุรกิจรถขนส่งตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีในการเขียนแผนธุรกิจที่กำหนดโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและพระราชกำหนดการขนส่งและนายกเทศมนตรีและตลาดอิสระพิเศษและผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวเองปกครองพิเศษจังหวัด ("เมืองและจังหวัด" ซึ่งต่อไปนี้) จะต้องลงทะเบียนกับเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับใบอนุญาต. <แก้ไข 2012/05/23, 2013/03/23>

②ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนตามวรรค (1) ต้องกำหนดเส้นทางหรือพื้นที่ที่ธุรกิจแต่ละประเภทของธุรกิจรถโดยสารขนส่งตามข้อ 3

③กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและผู้ว่าราชการถ้าเห็นว่าจำเป็นในกรณีของการลงทะเบียนผู้โดยสารธุรกิจรถขนส่งตามที่กำหนดในใบอนุญาตหรือประธานาธิบดีตาม 1 เรียกร้องในประเด็นขอบเขตหรือระยะเวลาของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารในการขนส่งตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย จำกัด โดยใบอนุญาต (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ใบอนุญาตที่ จำกัด ") มันจะถูกแนบหรือเงื่อนไขที่จำเป็นในการสร้างความสงบเรียบร้อยในรถโดยสารธุรกิจการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

ข้อ 5 (ตามเกณฑ์เช่นใบอนุญาต) ①มาตรฐานใบอนุญาตขนส่งรถโดยสารธุรกิจดังต่อไปนี้. <แก้ไข 2013/03/23>

1. แผนธุรกิจจะมีความเหมาะสมสำหรับการจัดหาและความสามารถในการขนส่งความต้องการของผู้พื้นที่ธุรกิจหรือเส้นทาง

2. จำนวนใบอนุญาตมาตรฐานขั้นต่ำ (臺數) ค้างไว้บริเวณที่จอดรถสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเหมาะสมกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง

3. ในกรณีของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีประสบการณ์การขับขี่, การมีหรือไม่มีการเกิดอุบัติเหตุการจราจร ฯลฯ จะเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง

②รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งอาจแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเมืองที่ได้รับการแต่งตั้ง (จำกัด กรณีของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี) เกณฑ์การคำนวณสำหรับครั้งแรกที่ 0.1 ความโปรดปรานของกำลังการผลิต. <แก้ไข 2013/03/23>

และเมื่อได้รับการแจ้งเตือนของเกณฑ์การคำนวณสำหรับความจุที่ให้มาตามวรรค 2 ③ประกาศว่าการและกำลังการผลิตและสร้างแผนทุกห้าปีก็ควรจะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <ใหม่ 2009/05/27. 23/03/2013 >

④เมืองและผู้ว่าราชการ 'แท็กซี่การขนส่งการพัฒนาธุรกิจในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. "ข้อ 9 ข้อตามย่านธุรกิจตามจำนวนรถแท็กซี่ของการคำนวณหรือความรักทรัพย์สินหรือความต้องการการขนส่งของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกฎหมายการขนส่งที่จะสร้าง€ 4 วรรค 3 ของแผนจัดหาความสามารถในการ ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรวมถึงการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้าคุณเปลี่ยนสินทรัพย์โครงการจัดหาเนื่องจากย่านธุรกิจในเชิงบวกโดยรถแท็กซี่จำนวนโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงที่ดินสาธารณูปโภคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวางแผนกำลังการผลิตอุปทาน. <ใหม่ 2009/05/27, 2013/03/23. 28/01/2014 >

⑤รถยนต์โดยสารที่จดทะเบียนในธุรกิจการขนส่งขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนมาตรฐานขั้นต่ำพีชคณิตถือพื้นที่จอดรถสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการของการวางแผนกำลังการผลิตและการแจ้งเตือนและเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องได้รับการกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2009/05/27, 2013.3 23>

ข้อ 5 2 (ผู้โดยสารธุรกิจขนส่งรถเรียกร้องการจัดตั้งแผน) ①ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งของรถโดยสารตามวรรค 2 แม้จะมีสี่วรรค 1 ของปมที่คุณต้องการเพื่อที่จะจัดหาการควบคุมของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี อุปสงค์และอุปทานปรับตัวผ่านการพิจารณาธุรกิจการขนส่งของคณะกรรมการอาจสร้างการขนส่งผู้โดยสารรถความต้องการของธุรกิจและการวางแผนการจัดหา

②รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งนำรถขนส่งผู้โดยสารทางธุรกิจและความต้องการของคณะกรรมการปรับอุปทานที่จะต้องพิจารณาความต้องการและแผนในการจัดหาตามวรรค 1 (ต่อไปนี้ในมาตรานี้ "อุปสงค์และอุปทานของคณะกรรมการปรับ" ซึ่งต่อไปนี้) หากการกำหนดค่าปรับอุปทานและการดำเนินงานของคณะกรรมการที่จะต้องออกไปข้างนอกที่กำหนดไว้โดยประธานาธิบดี

③รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งอาจจะ จำกัด ขอบเขตของระยะเวลาสามปีของเวลาจากการลงทะเบียนของธุรกิจการขนส่งรถโดยสารตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีสอดคล้องกับแผนจัดหาและความต้องการในตามวรรค 1 แต่ก็เป็นไปได้ที่จะขยายวงเงินที่จะ 2 ปีหลังจากขั้นตอนเช่นเดียวกับที่ต้องการ

④กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการถ้าคุณต้องการที่จะ จำกัด การลงทะเบียนของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีตามวรรค 3 ข้อ จำกัด เดียวกันแม้ว่าคุณต้องการที่จะยกเลิกการลงทะเบียน

⑤เรื่องที่จำเป็นสำหรับการวางแผนธุรกิจการขนส่งรถโดยสารและอุปทานและอุปสงค์อุปทานและขั้นตอนการปรับความต้องการที่กำหนดโดยประธานาธิบดี

มาตรา 6 (ตัดสิทธิ์) สามารถลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตแล้วสำหรับการขนส่งผู้โดยสารรถผู้ประกอบการที่ตกอยู่ภายใต้การใด ๆ ของอนุวรรค นอกจากนี้ยังเป็นในกรณีของ บริษัท แม้ว่าบุคคลในใด ๆ ของอนุวรรคต่อไปนี้เจ้าหน้าที่. <แก้ไข 2014/01/28>

1. ผู้ปกครองผู้ใหญ่

2. จับสลากภายใต้การเป็นบุคคลล้มละลาย (復權) ไม่ได้อยู่ในตัวละคร

3. การละเมิดกฎหมายที่ถูกพิพากษาให้จำคุกหรือมากกว่า (實刑) ที่มีมากกว่าหรือการบังคับใช้ (รวมถึงกรณีที่การดำเนินการได้เสร็จสิ้นการเยี่ยมชม) บุคคลที่ได้รับการยกเว้นเพียงสองปีนับจากวัน ahnihan

4. ตัดสินให้คุมประพฤติชนิด (刑) หรือจำคุกมากขึ้นในการละเมิดกฎหมายที่อยู่ในระยะเวลาการทดลองของพวกเขา

5. ใบอนุญาตผู้โดยสารธุรกิจการขนส่งหรือการลงทะเบียนถูกยกเลิกหลังจากเพียงคนเดียวที่มีสองปีนับจากวันที่มีการยกเลิกของมัน

มาตรา 7 (ก่อตั้งขนส่ง) ได้รับการยืนยันและสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งตามมาตรา 4 (1) รถโดยสารได้รับใบอนุญาตธุรกิจการขนส่งตามมาตรากระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัดวันที่หรือระยะเวลาในแผนธุรกิจที่ระบุควรเริ่มต้นการจัดส่งสินค้า แต่ถ้ากระทรวงที่ดินสาธารณูปโภคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัดที่มีผู้โดยสารตนเองได้รับใบอนุญาตธุรกิจรถขนส่งเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุผลหลีกเลี่ยงไม่ได้อื่น ๆ กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและผู้ว่าราชการไม่สามารถที่จะเริ่มจัดส่งในช่วงวันที่หรือเวลาที่คุณระบุว่าใบอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพลิเคชันที่ได้รับของช้าสามารถเพิ่มระยะเวลาหรือวันครบกำหนด. <แก้ไข 2013/03/23>

มาตรา 8 (อัตราค่าโดยสารและอัตราของการรายงาน ฯลฯ ) ① 4 วรรค 1 รถโดยสารได้รับใบอนุญาตธุรกิจการขนส่งให้สอดคล้องกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและได้รับการแต่งตั้งกระทรวงที่ดินสาธารณูปโภคและค่าโดยสารขนส่งหรือมีอัตราอยู่ในช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้มาตรฐานและพรีเมี่ยมจะถูกกำหนด มันจะรายงานต่อรัฐมนตรีหรือเมืองและจังหวัด. <แก้ไข 2013/03/23>

②ควรมีการรายงานไปยังเมืองและบุคคลที่จังหวัดได้รับใบอนุญาตหรือการลงทะเบียนของรถยนต์โดยสารธุรกิจการขนส่งตามมาตรา 4 วรรค 1 แม้จะมีการเรียกร้อง 1 เมื่อคนที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีต้องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าโดยสารและอัตรา เช่นเดียวกับเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนค่าโดยสารหรืออัตรา

③จำเป็นที่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ของวรรค 1 อัตราค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายจะถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

④เส้นทางผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารมีเด็กหกปีต้องมาพร้อมกับหนึ่งในการขนส่งผู้โดยสารโดยไม่ต้องค่าโดยสารหรืออัตรา แต่ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับการปิดตำแหน่งที่นั่งของเด็กที่ได้รับสามารถที่จะขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียม

มาตรา 9 (ขนส่ง) ① 4 วรรค 1 จะตามรถโดยสารได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการขนส่งในการลงทะเบียนของบุคคลที่หนึ่ง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ประกอบการขนส่ง" ซึ่งต่อไปนี้) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเงื่อนไขทั่วไปของการรายงานการขนส่งไปยังกระทรวงที่ดินสาธารณูปโภคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัด มันควรจะเป็น เช่นเดียวกับเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนสายการบิน. <แก้ไข 2013/03/23>

ข้อมูล②จะรวมอยู่ในวรรค (1) เงื่อนไขการบินเขาต้องการได้รับการพิจารณาโดยเฉพาะคำสั่งของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

ข้อ 10 (การเปลี่ยนแปลงในแผนธุรกิจ)ควรจะ①แผนธุรกิจถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนรถโดยสารตัวเองได้รับใบอนุญาตธุรกิจการขนส่งตามมาตรา 4 วรรค 1 หรือเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งและการประยุกต์ใช้ของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมจะรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและจังหวัด. <Revision 23/03/2013>

②ต้องลงทะเบียนกับเมืองและแผนธุรกิจในต่างจังหวัดเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนรถโดยสารที่ลงทะเบียนด้วยตนเองทางธุรกิจการขนส่งตามมาตรา 4 วรรค 1 นำ แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งจะรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเวลาเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยน. <Revision 23/03/2013>

③เมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่สามารถ จำกัด การเปลี่ยนแปลงของแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับวรรค 1 และ 2 ถ้าคุณตกอยู่ภายใต้อนุวรรคใด ๆ ดังต่อไปนี้. <แก้ไข 2013/03/23. 28/01/2014 >

1. ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของการขนส่งตามมาตรา 7

2. ถ้าคุณยังไม่ได้รับการดำเนินการในการปรับปรุงคำสั่งตามมาตรา 23

3. ถ้าตามมาตรา 85 วรรค 1 ข้อเสนอยกเลิก (路線廢止) หรือ gamcha (減車) ฯลฯ หลังจากที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่จะปฏิบัติตามแผนธุรกิจเพียงปี ahnihan

4. ถ้าขนาดหรืออุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยประธานาธิบดี

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งตามวรรค 3 ของข้อ 5 2 หากคุณ จำกัด การลงทะเบียนของธุรกิจรถโดยสารขนส่ง

④ขั้นตอนแรกมาตรฐานแผนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตามบทบัญญัติของวรรค 3 จากการต่อต้านของที่จำเป็นเท่านั้นจะกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

มาตรา 11 (สัญญาร่วมการขนส่ง) ผู้ประกอบการขนส่งมีข้อตกลงในสัญญาหรือการขนส่งอื่น ๆ (運輸) เกี่ยวกับการขนส่งที่ราบรื่นของผู้โดยสารและการขนส่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการของเราและความร่วมมือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ร่วมขนส่งข้อตกลง") ที่ หากคุณกำลังลงนามจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยประธานาธิบดี เช่นเดียวกับเมื่อคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการขนส่งร่วมกัน

มาตรา 12 (ห้ามเช่นคนที่ใช้) ①ผู้ประกอบการขนส่งไม่สามารถเป็นบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ และผู้ให้บริการการขนส่งที่จะใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของการจัดการธุรกิจของยานพาหนะรถโดยสารธุรกิจการขนส่ง เช่นเดียวกับกรณีที่แม้ว่าผู้ประกอบการขนส่งไปยังคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบการขนส่ง

②ผู้ประกอบการขนส่งไม่สามารถเรียกใช้รถโดยสารธุรกิจการขนส่งโดยใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจยานยนต์ในชื่อของผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ (名義) ของตนเองหรือผู้อื่น เช่นเดียวกับกรณีที่แม้ว่าผู้ประกอบการขนส่งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขาจากผู้ประกอบการขนส่งที่แตกต่างกัน

③ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์ด้วยตนเองหรือคนอื่น ๆ ที่มีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่การขนส่งไม่สามารถเรียกใช้รถโดยสารธุรกิจการขนส่ง นอกจากนี้ถ้าคุณชอบแม้ว่าคำแนะนำที่ได้รับนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ประกอบการจากที่ไม่ใช่การขนส่งที่ผู้ประกอบการขนส่ง

มาตรา 13 (การจัดการธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย) ①ผู้ประกอบการขนส่งจะได้แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งหรือเมืองจังหวัดและถ้าคุณต้องการที่จะมอบความไว้วางใจการบริหารจัดการของธุรกิจรถโดยสารขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

②ความไว้วางใจการบริหารจัดการตามที่ 1 เรียกร้องประเด็นของตัวละครไม่ได้มีผู้ประกอบการที่ไม่ใช่การขนส่ง

มาตรา 14 (การโอนธุรกิจและบวกดังกล่าว) ①โอนกิจการขนส่งรถโดยสารและผู้ที่จะรายงานต่อกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งเป็นบวก ในกรณีนี้กระทรวงที่ดินสาธารณูปโภคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัดอาจจะ จำกัด ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการกำหนดและบวกตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกฎหมายการขนส่งเมื่อเห็นว่าจำเป็นเพื่อสร้างคำสั่งของการกำหนดธุรกิจการขนส่งรถโดยสารโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี. <แก้ไข 2,013.3 23, 2014/01/28>

②บวกและโอนไปยังธุรกิจการขนส่งรถโดยสารตามที่ประธานาธิบดีพระราชกฤษฎีกาแม้จะมีวรรค 1 จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเมืองและกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในกรณีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งหรือเมืองและจังหวัดอาจ จำกัด การโอนรถยนต์นั่งและธุรกิจการขนส่งสูบน้ำสำหรับระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

③เขากำหนดโดยประธานาธิบดีในหมู่ผู้ประกอบการขนส่งที่จะได้รับอนุญาตตามวรรค 2 อาจไม่โอนธุรกิจ. <ใหม่ 2009/05/27>

④หากผู้ประกอบการขนส่ง บริษัท ย่อยที่จะควบรวมกิจการ (เมื่อควบรวมกิจการของ บริษัท ผู้ประกอบการขนส่งดูดซึม บริษัท และไม่ได้ประกอบการขนส่งจะได้รับการยกเว้น) จะรายงานต่อกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย. < ปรับปรุง 2009/05/27, 2013/03/23>

มัน⑤ 1 เรียกร้องในประเด็นต่อเนื่องของการเรียกร้องที่ 2 และ 4 หากคุณได้รับหรือเป็นรายงานตามหมวดสูบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถที่สถานะของการเป็นผู้ให้บริการขนส่งโอนกิจการขนส่งผู้โดยสารหรือจัดตั้งขึ้นตามการควบรวมกิจการ บริษัท ที่หลงเหลืออยู่ในสถานะที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของ บริษัท ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งจะถูกทำลายให้สอดคล้องกับการควบรวมกิจการ. <แก้ไข 2009/05/27>

⑥เรียกร้อง 1 ในประเด็นบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสิทธิวรรค 2 และรายงานที่อ้างถึงในวรรค 4 หรือได้รับอนุญาตใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา 6 <แก้ไข 2009/05/27>

มาตรา 15 (มรดกผู้โดยสารธุรกิจรถขนส่ง)ควรจะไปรายงานตัวที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดถ้า①ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเป็นทายาทผู้เสียชีวิตที่จะดำเนินธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันหนึ่งบรรพบุรุษเสียชีวิตภายใน 90 วัน แต่ถ้าผู้ประกอบการขนส่งตามที่กำหนดตายประธานาธิบดีมีทายาทที่จะดำเนินธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารไม่มี. <แก้ไข 2009/05/27, 2013/03/23>

② 상속인이 제1항에 따른 신고를 한 경우 피상속인이 사망한 날부터 신고를 한 날까지의 기간 동안 피상속인에 대한 여객자동차운송사업의 면허나 등록은 상속인에 대한 면허나 등록으로 본다.

③ทายาทรายงานตามวรรค 1 จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการขนส่งที่ดำเนินบรรพบุรุษนี้

④เกี่ยวกับรายงานที่ถูกตัดสิทธิของบุคคลที่อยู่ภายใต้วรรค 1 ของข้อ 6 ใช้บังคับโดยอนุโลม แต่บรรพบุรุษทายาทจากวันที่เสียชีวิตจากการ 90 วันสำหรับใบอนุญาตหรือทายาทลงทะเบียนผู้โดยสารธุรกิจขนส่งรถบรรพบุรุษเป็นระยะเวลาถึง yangdoil นับจากวันที่มีการตายของบรรพบุรุษนี้ถ้าคุณถ่ายโอนธุรกิจขนส่งผู้โดยสารกับคนอื่น ๆ ดูใบอนุญาตหรือการลงทะเบียน

ข้อ 16 (การระงับการขนส่งผู้โดยสารและการปิดของธุรกิจ)ที่ได้รับใบอนุญาต①การขนส่งรถโดยสารตามข้อ 4 วรรค 1 ธุรกิจปิดทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือที่จะปิดลงทั้งหมดของโครงการในกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจะอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งหรือเมืองและจังหวัด แต่การทำลายของถนนและสะพานหรือการไม่ใช้บังคับถ้ามีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น. <แก้ไข 2013/03/23>

คน②สี่ที่ลงทะเบียนผู้โดยสารธุรกิจรถขนส่งตามวรรค 1 ของปมปิดทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือจะปิดทั้งหมดของธุรกิจที่ควรจะรายงานไปยังเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย. < ปรับปรุง 2013/03/23>

③วรรค 1 และ 2 ของรอบระยะเวลาของการระงับจะต้องไม่เกินหนึ่งปี

④ผู้ประกอบการขนส่งปิดทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือจะปิดทั้งหมดของธุรกิจของตนจะถูกโพสต์ล่วงหน้าว่าผลกระทบที่สำนักงานและคนทั่วไปเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็น

ข้อ 17 (รถโชว์) จะระบุชื่อของผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการขนส่งผู้ประกอบการด้านนอกของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งธุรกิจรถยนต์นั่งที่ป้ายความต้องการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งอื่น. <แก้ไข 2013/03/23>

ข้อ 18 (การขนส่งเช่นอีเมล) ①เส้นทางผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารนอกเหนือไปจากอีเมลการขนส่งผู้โดยสาร, หนังสือพิมพ์ผู้โดยสารดำเนินการขนส่งสินค้าเป็นเพียงต้องใช้การขนส่งอย่างรวดเร็วสามารถดำเนินการไฮไดรด์ที่กำหนดโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย. <Revision 2014/01/28>

②ตาม 1 เรียกร้องในประเด็นเส้นทางที่จำเป็นเท่านั้นปริมาณน้ำหนักและพัสดุของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารในการขนส่งนั้นจะต้องถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <ใหม่ 2014/01/28>

③รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งหรือเมืองและมีผู้ว่าราชการแม้จะมีการเรียกร้อง 1 คำสั่งห้ามของเส้นทางการขนส่งแพคเกจสำหรับรถยนต์นั่งเพื่อการขนส่งผู้ประกอบการหากมีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร. <ใหม่ 2014/01/28>

ข้อ 19 (มาตรการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ) ①ผู้ประกอบการขนส่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นการได้อย่างรวดเร็วในการจัดการ yuryupum (遺留品) และมีความปลอดภัยทางเลือกของการขนส่งตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการสั่งการขนส่งเมื่อได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือผู้โดยสารจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุจราจร มาตรการจะต้อง. <แก้ไข 2013/03/23>

②ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องรายงานให้เขาสำหรับรถยนต์ธุรกิจในที่เกิดเหตุต่อไปในการใด ๆ ของอนุวรรค (ต่อไปนี้ "อุบัติเหตุร้ายแรง" ง) กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัดโดยไม่ชักช้าตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและพระราชกำหนดการขนส่งเหตุการณ์ . <แก้ไข 2013/03/23>

1. Overture (顚覆) อุบัติเหตุ

2. ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้

3. คนที่จะซื้อมากกว่าที่คุณสามารถ (數) ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ

ข้อ 20 (การบริหารจัดการและการให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร) ①ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกระทรวงหรือผู้ว่าราชการเมืองและเงื่อนไขทางธุรกิจและผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารขนส่งผู้โดยสารและการพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงการให้บริการ ที่ดำเนินธุรกิจการขนส่ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร" ซึ่งต่อไปนี้) สามารถประเมินส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการ. <แก้ไข 2013/03/23>

②รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งหรือเมืองและการจัดการการบริการและการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดให้สอดคล้องกับวรรค 1 (การประเมินผลการจัดการได้รับการยกเว้น) สามารถเผยแพร่ได้ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

③กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัดเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและการบริการประเมินรางวัลตัวละครที่โดดเด่นตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมายการออกใบรับรองที่ยอดเยี่ยมและอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ 1 เรียกร้องและการสนับสนุนทางการเงินให้สอดคล้องกับ 50 ข้อ สามารถ. <แก้ไข 2013/03/23>

④กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระหว่างผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารตามที่ 1 เรียกร้องในประเด็นการบริหารจัดการและการบริการที่จำเป็นต้องมีการประเมินวัสดุที่จำเป็นในการที่จะส่งไป. <แก้ไข 2013/03/23>

⑤เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งหรือตามความในวรรค 1 และเป้าหมายและเกณฑ์และข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับวิธีการและขั้นตอนของการจัดการและการประเมินผลการให้บริการจะดำเนินการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดจะถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

มาตรา 21 (การดำเนินการของผู้ประกอบการขนส่ง) ①ผู้ประกอบการขนส่งตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการผลักดันธุรกิจรถโดยสารธุรกิจการขนส่งมีธุรกิจการขับรถร่วมมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 24 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คนงานขนส่ง") เป็นผู้ใช้ เงินเต็มจำนวนของค่าโดยสารหรือค่าที่ได้รับจาก (ที่ "รายได้จากการขนส่ง" ซึ่งต่อไปนี้) คนงานขนส่งควรจะได้รับจากเขา

②ผู้ประกอบการขนส่งควรมีส่วนร่วมในเพียงกับความต้องการของคนงานขับรถในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 24

③ผู้ให้บริการขนส่งจะไม่สมัครเป็นสมาชิกมากกว่าหนึ่งการขนส่งผู้โดยสารรถร้านค้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การค้าการขนส่ง" ซึ่งต่อไปนี้). <ใหม่ 2009/05/27>

④การจัดส่งสินค้าให้ร้านค้าเพื่อสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการขนส่ง (เฉพาะในกรณีของรถยนต์ 1 เป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยตรงขับรถโดยสารธุรกิจรถขนส่ง) เป็นเมืองที่พร้อมบาร์เพื่อเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์แม่เหล็กในร้านค้าการขนส่งของผู้ประกอบการแฟรนไชส์การขนส่งของพวกเขาตามที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย และจะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด. <. ใหม่ 2009/05/27, 2013/03/23>

⑤ประกอบการขนส่งจะยังคงมีผู้โดยสารที่นั่งเข็มขัดนิรภัยสามารถสวมใส่ไปทำงานได้ตามปกติตามข้อ 27-2. <ใหม่ 2012/05/23>

⑥ผู้ประกอบการขนส่งควรได้รับการฝึกอบรมในที่นั่งผู้โดยสารสวมใส่เข็มขัดนิรภัยเพื่อการขนส่งคนงาน ในกรณีนี้วิธีการของการฝึกอบรมเนื้อหาเวลาและความถี่ที่ต้องการเพียงจะถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <. ใหม่ 23.05.2012, 2013/03/23>

พื้นที่⑦ต้องจัดให้มีถุงลมนิรภัยขนส่งผู้โดยสารบริหารสั่งการสร้างที่ที่นั่งข้างที่นั่งคนขับและการขนส่งผู้โดยสารรถตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งสำหรับรถที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของธุรกิจ. <ใหม่ 2013/08/06>

⑧เรื่องแรกที่ได้รับการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งบนแผนที่และการตรวจสอบสำหรับการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในการขับขี่ปลอดภัยกับผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีการต่อต้านจาก 7 ข้อเรียกร้องที่จะถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2009/05/27. 2012/05/23 . 2013/03/23. 2013/08/06.>

ข้อ 22 (สถานะการแจ้งเตือนเช่นคนงานขนส่ง) ①ผู้ประกอบการขนส่ง (ในกรณีที่ผู้โดยสารขับรถ 1 เป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีธุรกิจการขนส่งรถยนต์โดยตรงยกเว้น) และเมื่อเรื่องต่อไป 10 วันรายเดือนคนงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง มันควรจะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. การรับสมัครคนงานหรือการขนส่งเกษียณในช่วงเดือนก่อนหน้าชื่อ (ในกรณีของการรับสมัครแรงงานการขนส่งจะต้องรวมถึงชนิดและวันที่ซื้อใบอนุญาตขับรถถือ)

2 วันสุดท้ายของเดือนปัจจุบันสถานะของคนงาน

②เรียกร้องที่ 1 และผู้ว่าการรัฐเมื่อได้รับแจ้งเรื่องที่จะไปรายงานตัวที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ชักช้า. <แก้ไข 2013/03/23>

③มาตรา 24 วรรค 1 ฉบับที่ 3 ให้สอดคล้องกับการทดสอบที่ดำเนินการโดยเมืองและจังหวัดจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสถานะของคนต่อเดือนถึง 10 วันตามเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งที่จะต้องไปรายงานตัว <ใหม่2014/01/28 >

④คนงานขนส่งเช่นสถาบันฝึกอบรมดำเนินการโดยการฝึกอบรมคนงานให้เป็นไปตามมาตรา 25 วรรค 1 จะต้องไปรายงานตัวที่กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งของสถานะของแรงงานการขนส่งการฝึกอบรมโดยเดือน 10 วัน. <ใหม่ 2014/01/28>

ชื่อ 2014/01/28 แก้ไขเพิ่มเติม.]

ข้อ 22 2 (คนงานจัดการคอมพิวเตอร์ของงานบริหาร) ①ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งของคนงานในการจัดการกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพการขนส่งสถานะบุคลากร ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่กำหนดโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกฎหมายการขนส่งและระบบการจัดการ (ต่อไปนี้ในมาตรานี้ "ขนส่ง ระบบการจัดการพนักงานที่เรียกว่า ") สร้างและสามารถดำเนินการ

②กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งร่วมกันเป็นชุดไปตามเมืองและระดับมาตราและมาตรา 53 ให้เป็นไปจัดการที่มีประสิทธิภาพของแรงงานการขนส่ง, การเกิดอุบัติเหตุการจราจร ฯลฯ ถ้าจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของว​​ัสดุที่สาธารณะการประมวลผลโดยระบบการจัดการการขนส่งแรงงานกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมาย มันอาจจะถูกนำมาใช้เป็น

มาตรา 23 (ผู้โดยสารเพื่อการพัฒนาธุรกิจการขนส่ง ฯลฯ ) ①ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งหรือเมืองและจังหวัด (ในกรณีของฉัน 10 หัวหมายถึงการตลาดและโลจิสติกสำหรับธุรกิจการขนส่งตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี) เพื่อการขนส่งได้อย่างราบรื่นผู้โดยสารและการปรับปรุงการบริการของเรา คุณสามารถสั่งซื้อดังต่อไปนี้เพื่อการขนส่งผู้ประกอบการหากมีความจำเป็น. <แก้ไข 2012/02/01, 2013/03/23>

1. การเปลี่ยนแปลงของแผนธุรกิจ (การเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจให้เป็นไปตามผลของการยกเลิกดังกล่าวหรือเส้นทาง gamcha ให้เป็นไปตามมาตรา 85 วรรค 1 จะได้รับการยกเว้น)

2. การขยายตัวของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและสั้นลงหรือ

3. การปรับอัตราค่าโดยสารหรืออัตรา

4. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบิน

5. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกยานยนต์หรือการขนส่ง

6. การปรับปรุงค่าโดยสารหรือค่ารูปแบบคอลเลกชัน

7. การลงนามในสัญญาร่วมการขนส่ง

8. ถึงประกันไปหักลดหย่อนหรือความเสียหายรถยนต์

9. มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงในการให้บริการของการขนส่งความปลอดภัยที่

10. เส้นทางวอลล์เปเปอร์ (僻地路線) และการทำกำไร (收益性) การดำเนินงานของเส้นทางโดยไม่ต้อง

②กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและเส้นทางการรัฐด้วยเหตุผลเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติรถยนต์นั่งหรือถ้าคุณกำลังขับรถเช่นต้องขนส่งในเมืองเพื่อเพิ่มความจุฉุกเฉินจ่ายให้กับพื้นที่ที่ยากลำบากและการขยายเส้นทางของเส้นทางในการขนส่งผู้ประกอบการและการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การดำเนินงานของเส้นทางดังกล่าวอาจสั่งการให้บริการของรถโดยสารในฐานะที่เป็นทางเลือกของการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

③กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีและโลจิสติกที่มีผู้ประกอบการขนส่งเรียกร้อง 1 รายการ 10 โปรดปรานการปรับปรุงคำสั่งและวรรค 2 ของคำสั่งที่ขับรถในการดำเนินการและการสูญเสียความเดือดร้อนถ้าประธานาธิบดีในสภาพตามที่กำหนดให้สอดคล้องกับการชดเชยความเสียหายที่ (补偿) ควรจะเป็น . <แก้ไข 2012/02/01, 2013/03/23>

มาตรา 24 (ผลักดันธุรกิจมีส่วนร่วมในการขนส่งผู้โดยสารรถคุณวุฒิทางธุรกิจ)และผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในงานของการขับรถโดยสารรถ①ธุรกิจการขนส่งได้ติดตั้งทั้งหมดของแต่ละความต้องการต่อไปนี้: <แก้ไข 2013/03/23>

1. เพื่อให้ความต้องการอยู่กับอายุและประสบการณ์การขับขี่เช่นการขับรถการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งจะพอดีกับมาตรฐานการตรวจสอบสำหรับการขับรถความถนัด (適性) ซึ่งจะดำเนินการ

3. กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือเมืองหลังจากผ่านการสอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสารและที่เกี่ยวข้องทางภูมิศาสตร์ที่คุ้นเคยกับที่สายแรกและคนที่มีส่วนโค้งที่สองหรือเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการการขนส่งและการบังคับใช้ผู้ว่าราชการจังหวัด (熟知度) มันจะมีสิทธิ์ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัด

②ความต้องการที่จำเป็นสำหรับการได้รับสถานะของการดำเนินการและการทดสอบเป็นไปตามข้อเรียกร้องที่ 1 ฉบับที่ 3 จะถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

③บุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการดำเนินงานของธุรกิจรถโดยสารขนส่งไม่สามารถมีคุณสมบัติตามวรรค 1 ถ้าใด ๆ ของอนุวรรคดังต่อไปนี้

1. ถัดไปพิพากษาให้จำคุกกระทำความผิดอันมีความปลอดภัยกว่า (禁錮) ที่สอดคล้องกับรายการใด ๆ ต่อไปนี้ที่มีมากกว่าหรือการบังคับใช้ (รวมถึงกรณีที่ผู้บริหารที่กำลังมองหาที่จะยุติ) ได้รับการยกเว้นสองปีนับจากวัน ahnihan คนเท่านั้น

A. บาปตาม "พระราชบัญญัติคดีพิเศษเกี่ยวกับการลงโทษของเฉพาะอาชญากรรมรุนแรง" มาตรา 2 วรรค 1 อนุวรรค

บี "กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุอาชญากรรมที่เฉพาะเจาะจง" จากข้อ 2-5 พฤษภาคมของมาตรา 5 มาตรา 5 8 9 บาปตามมาตรา 5 และมาตรา 11

บาปตาม "กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการยาเสพติด."

2. คนที่ทำบาปในช่วงสายแรกภายใต้การใด ๆ ของรายการต่อไปนี้จะถูกตัดสินให้คุมประพฤติปลอดภัยกว่าพิมพ์ระยะทดลองว่า

3. การทดสอบมีสิทธิ์ gonggoil ห้าปีที่ผ่านมาตามที่เรียกร้อง 2 ประเด็น "การจราจรถนน Act" ที่ฝ่าฝืนมากกว่าสามครั้งมาตรา 44 วรรค 1

พื้นที่สำหรับคนที่ขนส่งผู้โดยสารรถ④ที่จะได้รับสถานะการดำเนินงานของธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารรถตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีของธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวตามวรรค (1) แม้จะมีวรรค 3 ถ้าในใด ๆ ของอนุวรรคต่อไปนี้. < ปรับปรุง 2012/12/18>

1. เงินฝากต่อไปนี้จะถูกพิพากษาให้จำคุกหรือมากกว่าสำหรับความผิดที่กระทำใด ๆ ของรายการต่อไปนี้ที่มีมากกว่าหรือการบังคับใช้ (รวมถึงกรณีที่การดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็น) ได้รับการยกเว้นเพียง 20 ปีนับจากวัน ahnihan คน

A. ข้อ 3 รายการที่ 1 ของแต่ละคอบาปโค้ง

บี จาก "พระราชบัญญัติคดีพิเศษเกี่ยวกับการลงโทษของอาชญากรรมข่มขืน." มาตรา 2 วรรค 1, ข้อ 2 ถึงฉบับที่ 4 จากบาปตามมาตรา 3 และมาตรา 9 มาตรา 15 (มาตรา 13 misubeom ได้รับการยกเว้น)

บาปตาม "กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน" มาตรา 2 วรรคฉบับที่ 2

2. ตัดสินให้ทดลองอาชญากรรมประเภทความปลอดภัยอย่างน้อยตามที่สายแรกบุคคลนั้นในช่วงระยะเวลาการทดลอง

⑤ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการกระทรวงคมนาคมหรือเมืองและผู้ว่าราชการ 1 เรียกร้องข้อ 1 ในประสบการณ์ตามขับรถและวรรค 3 และวรรค 4 ให้สอดคล้องกับการตกลงความผิดทางอาญาที่จะสั่งซื้อข้อมูลที่จำเป็นในคณะกรรมาธิการเฉพาะกับประสบการณ์การขับขี่และการร้องขอการค้นหาข้อมูลความผิดทางอาญา สามารถ. <แก้ไข 2013/03/23, 2014/01/28>

ข้อ 25 (การฝึกอบรมคนงานขนส่ง) ①ขนส่งคนงานควรจะได้รับการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของการบริการสำหรับผู้โดยสารตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <แก้ไข 2013/03/23>

②และผู้ให้บริการขนส่งที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานการขนส่งที่จะได้รับการศึกษาตามความในวรรค 1 จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการขนส่งคนงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน ahnihan

③เมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดคือเมื่อคุณจำเป็นต้องได้รับการศึกษาตามที่ 1 เรียกร้องนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปริมณฑลและปริมณฑลพิเศษปกครองตนเองซิตีและยังและการขนส่งแรงงานการฝึกอบรมตามที่กำหนดในข้อบังคับของพิเศษตนเองปกครองจังหวัด ("เมืองและยัง" ต่อไปนี้) สามารถที่จะสร้างโดยตรงหรือคุณสามารถระบุหน่วยงานที่ดำเนินงานสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการ

ข้อ 26 (การดำเนินการของคนงานขนส่ง)เป็น①แรงงานการขนส่งจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ในอนุวรรคต่อไปนี้. <Revision 23/03/2013, 2014/01/28>

1. ปฏิเสธที่จะนั่งในผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมิฉะนั้นให้ลงผู้โดยสารที่มิดเวย์

2. การกระทำของการได้รับอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมหรือมีอัตรา

3. หยุดเป็นเวลานานในสถานที่หนึ่งดึงดูดผู้โดยสาร (誘致) การกระทำ

4. การกระทำที่จะเวรผู้โดยสาร (ถ้าแม่แรงตะเข้ ดยสารธุรกิจการขนส่งเฉพาะกับผู้ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดี)

5. เริ่มต้นรถในสภาพที่ปิดสนิทของประตูหรือดำเนินการกระทำ ahnihan

6. ผู้โดยสารและบิ่นที่ผ่านมาหยุดหรือแม้ในขณะที่ผู้โดยสารที่ไม่ได้หยุดที่จะได้รับในและนอกรถก่อนที่จะออกเดินทางหรือการกระทำขึ้น

7. กระทำที่ไม่ได้ทำให้การประกาศ (ถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกรถประกาศกำหนดโดยคำสั่งของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งมีการติดตั้งตรงเท่านั้น)

7 2 การกระทำของการสูบบุหรี่ในธุรกิจรถโดยสารขนส่งแม่แรงรถยนต์

8. การขนส่งอื่นเพื่อความสะดวกของการขับขี่ที่ปลอดภัยและผู้ปฏิบัติผู้โดยสารฝ่าฝืนข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งเพื่อให้

②คนงานขนส่งผู้ประกอบการขนส่งตามมาตรา 21 วรรค 1 จะจ่ายเงินเต็มจำนวนจัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อการขนส่งผู้ประกอบการ

③คนงานควรแนะนำผู้โดยสารตามข้อ 27-2 ของยานพาหนะสวมใส่เข็มขัดนิรภัยที่นั่งก่อนที่จะเริ่ม ในกรณีนี้วิธีการของการแนะนำเวลาและความต้องการจะถูกกำหนดโดยกฎหมายของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง. <. ใหม่ 2012/05/23, 2013/03/23>

มาตรา 27 (อุบัติเหตุบันทึกการบำรุงรักษาและอื่น ๆ ) ①ที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขนส่งของความคิดที่เกิดอุบัติเหตุ (死傷事故) สถานะและการละเมิดกฎหมายจราจรและมาตรา 24 วรรคที่ 3 และเพื่อยืนยันการบัญชาการทางอาญาตามที่จะเรียกร้อง 4 จะรักษาและการจัดการระเบียน. <Revision 23/05/2012, 2013/03/23>

②กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีผลบังคับใช้และผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ประกอบการขนส่ง (รถ 1 คันขณะที่ผู้ประกอบการขนส่งเมื่อพรรคเกณฑ์ที่กำหนดโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งกฎหมายในการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ปลอดภัยของรถยนต์นั่งหรือใบอนุญาตขับรถถูกเพิกถอนหรือระงับในคนงานขนส่ง ในกรณีของการขนส่งผู้โดยสารรถธุรกิจขับรถไปแจ้งโดยตรงข้อเท็จจริงที่ได้รับการยกเว้น). <แก้ไข 2013/03/23>

ข้อ 27 2 (จรรยาบรรณผู้โดยสาร)ผู้โดยสารบนเรือขนส่งธุรกิจแม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์นั่งรถยนต์ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีทำงานที่ความเร็วสูงสุดถนน①พิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นสภาพถนนตามที่ประธานาธิบดีจะต้องสวมใส่เข็มขัดที่นั่ง อย่างไรก็ตามผู้ป่วยและผู้โดยสารรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีไม่ใช้บังคับ. <แก้ไข 2014/01/28>แม่แรง ไฟฟ้า รถยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น